Syro Malabar Community, Vienna

Birthday Rev. Fr. Wilson Mecheril (28.02.2021)